برگزاری کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست در قزوین