حدیث روز/سخن پیامبر(ص) درباره شباهت امام علی(ع) با حضرت عیسی(ع)