معاون وزیر: 40 هزار مدرسه در کشور هوشمند سازی شده اند