نیاز جامعه به گرایش های بین رشته ای در سطح دانشگاهی /مدیریت فاوا نگاه چند جانبه را می طلبد