راه‌اندازي سيستم‌ ارسال پيامک به والدين/سرويس مدارس GPS دار مي شوند