مسابقات بین المللی قرآن با 20 باکس رادیویی پوشش داده می‌شود