نماینده ولی فقیه: استان کردستان را باید فراتر از یک استان دید