ارسال نیرو و تجهیزات نظامی به پایگاه الحبانیه در الرمادی