طرح «پیمایش ملی شیوع اعتیاد» خرداد ماه در همدان آغاز می شود