امام جمعه همدان: قدرشناسی از مفاخر حلقه مفقوده جامعه بشری است