اجازه نمی دهیم هیچ کارگری به خاطر واگذاری واحدهای تولیدی بیکار شود