اجرای کاشت نخود دیم در 15 هکتار از اراضی خسروشیرین آباده