آیت الله ری شهری: بصریت افزایی از تقلید کورکورانه جلوگیری می کند