سپرده گذاران موسسه مالی میزان، طرف حساب بانک صادرات