همدلی و همزبانی ادارات بسترساز حضور پرشور مردم در انتخابات