مدیرعامل بزرگترین بانک جهان اسلام در هیأت مدیره یک بیمه ورشکسته خارجی چه می‌کند