مجمع مشورتی استان یزد با حضور مدیران دولت تدبیر و امید و جمعی ازحامیان دولت تشکیل شد