آنچه در برنامه نود دیشب گذشت/ دروغ قهرمانی تراکتور از کجا نشات گرفت؟