تعامل سازنده میان دانشگاه گیلان و شهرداری رشت به سود دو طرف است