ارزیابی کمی و کیفی کارگروه های شورای برنامه ریزی هرمزگان