اگر فرهنگ نبوی حاکم باشد جامعه از فساد و مشکلات دور می شود