تشکل های مردم نهاد در آگاهی بخشی به مردم نقش بسیار زیادی دارند