طرح آمارگیری وسایل نقلیه در لارستان با موفقیت انجام شد