دو اثر تاریخی در استان ایلام آماده واگذاری به بخش خصوصی است