عامل اصلی قهرمانی سپاهان غیرت بازیکنان بود/ اتفاقات تبریز ربطی به ما نداشت