عضو شورای شهر شیراز: حاکمیت فضای اندیشه سرلوحه فعالیت اعضا باشد