درد دلی آذری ها برای رییس جمهور/۵۰۰کارخانه تعطیل شده منجی می طلبد