240 شهر تحت پوشش 3G تا پایان خرداد ماه/ 20 شهر تحت پوشش 4G همراه اول قرار گرفتند