کوبا: شرایط برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با آمریکا مطلوب است