750 میلیارد ریال به ایمن سازی جاده شیراز به اهواز اختصاص یافت