رییس دوما: باید به دنبال توافقات جدید با اروپا باشیم