اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در منزل دکتر صالحی+ عکس