تفاوت قافیه‌های شعر آقای سخنگوی دولت با بیت‌های اعضای کابینه/راهی برای پایان تناقض گویی‌ دولت ژنرا