امیدوارم عاقبت شوراهای هنری به بن بست نرسد/ مدیران کنونی تئاتر، مدیر نیستند