دلیل جالب آیت الله حسن زاده آملی برای تعطیل درس هفتگی