طالبان در مقابل آزادی زنان کوتاه آمدند/ افغانستان برای رهبران طالبان گذرنامه سیاسی صادر میکند!