حل مشکل بیکاری نیازمند حرکت جهادی دربخش تولید و سرمایه گذاری است