کمک 1000میلیاردی وزارت بهداشت به بیمه‌ها برای حفاظت از بیماران