پیشرفت 50 درصدی ساختمان اورژانس و احداث یک مدرسه در دهکویه لارستان