«مردن به وقت شهریور» پایانی تحمیلی دارد/شخصیت‌ها به درستی پردازش نشده‌اند