نخستین مرکز شرکت دانش بنیان تندرسی استان سمنان در شاهرود فعالیت دارد