آزادسازی پیاده‌روها در بروجرد بار ترافیک را کاهش می‌دهد