قدیری‌ابیانه: نه چرخ کارخانه‌ها چرخید نه سانتریفیوژها / قنبری: آمریکا ابرقدرت است و نمی‌توان با آن