شرکت گاز خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی را ممنوع کرد