سکویی که تماشاگر وعده ها است/ پروژه فوتبالی کفشهایش را آویخت