تبعات مصرف «هورمون رشد» در بدن سازی/ بروز سکته های قلبی و مغزی