ورزشگاه 17 میلیاردی بدون اسکوربرد تا پشیمانی از حضور در افتتاحیه