یک ایران، یک پرسپولیس ؛ حمایت از نماینده ایران در آسیا