روسیه انتقال تجهیزات ناتو برای افغانستان را متوقف کرد