حفاظت از 3 میلیون هکتار محیط زیست کرمان / تصرف 100 هکتار از اراضی منطقه